Regulamin Festiwalu

Regulamin Festiwalu

Regulamin Imprezy

Owocowy Festiwal

19 sierpnia – 23 sierpnia 2020 rok

§ 1.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) został wydany na podstawie przepisów

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.909, z późn. zm.) – zwanej dalej ,,Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Idylla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana dalej ,,Organizatorem”.
Siedziba spółki Emilii Plater 27 m 47 00-688 Warszawa, NIP 0000762124

Impreza pod nazwą ,, Owocowy festiwal„ – zwanej dalej ,,Imprezą”, odbędzie się w dniu 19 sierpnia – 23 sierpnia 2020 rok r. w Ziemiary 56 (skierniewickie, województwo łódzkie, 99-417, gmina Bolimów). Teren imprezy jest oznaczony na miejscu. Impreza ma charakter plenerowy.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca

na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień

niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

,,Służby Porządkowe” – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia i wolontariuszy, legitymujących się identyfikatorami, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę organizatora, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis organizatora;

,, Teren Imprezy” – oznacza teren w gminie Bolimów, Ziemiary 56, nad rzeką Rawka na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; . Teren imprezy będzie oznaczony.

,,Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2.

1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym

wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych i podobnie działających środków w szczególności podnoszących agresję;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Przez opiekuna małoletniego rozumie się osoby powyżej 22 roku życia.

§ 3.

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:

a) służby porządkowe i służby informacyjne i wolontariuszy wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych i wolontariuszy;

c) udostępnienie pierwszej podstawowej pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

Zaplecze techniczno-socjalne,

Scena główna – miejsca stojące,

Scena mała chill – miejsca stojące,

Pole namiotowe
Parking
Wejście i wjazd główny (bramka)

Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony (zaplecze techniczne)

Punkt informacyjny.

12. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

  2. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

§ 4.

15. Służby Porządkowe i wolontariusze, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku

niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik

obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na

członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

16. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

17. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Idylla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Emilii Plater 27 m 47

00-688 Warszawa

18. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

§ 6.

19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w siedzibie Idylla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plater 27 m 47 Warszawa

– na miejscu w punkcie informacyjnym

– na stronie internetowej www.owocowy.com.pl

– w kasach biletowych

20. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

22. Zgodnie z art. 21 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych karze podlega:

1) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne

przedmioty lub materiały wybuchowe – podlega karze aresztu od 10

dni,

2) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały

pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo

grzywny nie niższej niż 1.000 zł,

3) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe –

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej

niż 1.000 zł,

4) kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie

ustawy lub regulaminu imprezy masowej przez organizatora imprezy

lub służy porządkowe – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności

albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł,

5) kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot,

mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa

osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się impreza masowa –

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej

niż 1.000zł,

6) może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt 1-3, chociażby

nie stanowiły własności sprawcy.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 15 września 2020 r.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone wyżej prowadzi się na podstawie

Przepisów o postępowaniu przyśpieszonym.

GÓRA

X